Na této stránce najdete v tomto pořadí:
*nabízené služby ve Dvoře Krutěnice
*jízdárenský řád
*informace ČJF - členské poplatky

 

Jezdecká stáj Dvora Krutěnic

„Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně“, praví staré arabské přísloví. Přijďte si pravdivost těchto slov vyzkoušet na vlastní kůži. Jezdecká stáj Dvora Krutěnice nabízí nezapomenutelné zážitky pro děti i dospělé, jezdce i úplné začátečníky.


-vyjížďky kočárem, projížďky na koních a vození na ponících

JE NUTNÉ OBJEDNAT PŘEDEM

Jízdárna: Tel.: 602 778 267, e-mail: jizdarna@dvurkrutenice 

Recepce: Tel.:724 558 337 , e-mail: recepce@dvurkrutenice.cz

 

Pro děti

 • v průběhu školního roku dvakrát v týdnu pořádáme PONÍK KLUB, děti se naučí o koně pečovat, získají vědomosti o životě koní, naučí se základy jízdy na koni. Během roku pro děti připravujeme tématické akce jako je Mikuláš či Velikonoce.      

                                                              

 • pro jezdecky zkušenější děti pravidelné tréninky pod vedením cvičitelů, individuální přístup, každoročně možnost složit přímo v areálu Zkoušky základního výcviku jezdce (ZZVJ)
 • dětské tábory (letní, podzimní, vánoční a jarní), akce pro děti (Mikulášská jízda, Hobby závody)

Pro dospělé

 • relaxační vyjížďky do terénu (kůň je veden na vodítku s ohledem na maximální bezpečnost jezdců)
 • sportovní vyjížďky pro zkušenější jezdce (klus a cval)
 • výcvik jezdců začátečníků na lonži
 • systematický výcvik jezdců aneb naučíme Vás opravdu JEZDIT
 • zvýhodněná cena permanentek pro stálé jezdce

                                                  

Pro sportovní jezdce a jejich koně

 • celoroční tréninky v jezdecké hale - skokové a drezurní pod vedením renomovaných trenérů (Jaroslav Jindra, Alexandr Onoprienko)
 • možnost krátkodobého i dlouhodobého ustájení                      

                                                  

Pro rekreační jezdce

 • přijeďte na víkend se svým koněm – pošumavská krajina Vás očaruje. Je to krajina luk, lesů a malých rybníčků. Desítky luk v kopcovitých terénech Vás vybídnou k pomalému cvalu, na konci každé louky se Vám otevře nádherný výhled na všechny části Šumavy….Kašperk, Poledník, Plánický hřeben…. Záleží jen na Vás, kterou z luk si vyberete. Hladiny malebných rybníčků, mechem porostlé paseky, udržované louky – to je místo pro vaše vyjížďky v okolí Dvora Krutěnice.                                                 

Dále nabízíme

 • obsedání a výcvik koní
 • ustájení koní v areálu s kvalitním zázemím (krytá hala, denně jsou každý den vyváděny na pastviny, možnost pravidelných tréninků)
 • zvýhodněná cena pro ustájení hříbat a starších koní
 • výcvik jezdců a koní pod dohledem zkušených cvičitelů s licencí

                                              

 

Jízdárenský řád 

 • Bezpečnost a etické podmínky provozu jezdeckého areálu Dvůr Krutěnice.

1.         Při příchodu do stájí, či jezdecké haly je povinností každého ohlásit se a respektovat pokyny vedoucího stáje či zaměstnanců jezdeckého areálu, zkušených jezdců a ošetřovatelů a seznámit se s tímto jízdárenským řádem.

2.         Je zakázáno otevírat koním boxy či jen okénka v boxem, krmit koně, prostrkovat ruce přes mříže.

3.         Je nutné dodržovat ústně nebo písemně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu stáje a haly.

4.         Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše zmíněných osob. Do prostoru jezdeckého kolbiště v hale, do výběhů a pastvin bez zodpovědného doprovodu pověřené osoby je zákaz vstupu, neboť hrozí nebezpečí úrazu.

5.         Ve stájích, v hale a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, koně neplašíme, zbytečně nepráskáme dveřmi, dveře zavíráme, aby netloukly díky průvanu či větru, nevyrušujeme při výcviku koní či jezdců. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit klidné chování svých svěřenců. Bez souhlasu ošetřovatelů či majitelů koně ani nekrmíme pamlsky.

6.         V celém jezdeckém areálu včetně jezdecké haly je zákaz volného pobíhání psů.   

7.         Pro jezdecký výcvik je nutné se vhodně vybavit, především obléci. Každý jezdec musí mít svou kvalitní jezdeckou přilbu, vhodnou obuv s pevnou rovnou podrážkou nejlépe doplněnou chapsy nebo jezdecké boty. Součástí výstroje jsou pohodlné pružné jezdecké kalhoty (rajtky) a sportovní košile nebo svetr s dlouhým rukávem. Rukavice jsou doporučeny. Nenosíme řetízky, náramky a jiné snadno zachytitelné předměty. Jezdecká ochranná vesta zvláště při skokovém výcviku, či jízdě do terénu je velmi vhodná. Doporučujeme rodičům dětí do 18 let pořídit tuto ochrannou vestu již před prvním výcvikem.      

8.         Na koně jezdec nasedá až mimo stáj, a to na pokyn zaměstnance. Zákaz nasedání na koně a vjíždění na koni do stájí.       

9.         Při příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovím, přistupujeme z levé strany, nevolném prostranství nepřistupujeme ke koni nikdy ze zadu (na stáních, kde je možný přístup pouze ze zadu koně, koně důrazně oslovíme).

10.      Před vstupem do haly s koněm zavoláme popř. zapískáme, aby na tuto skutečnost byli připraveni koně a jezdci v hale. Teprve poté můžeme otevřít dveře do jezdeckého prostoru haly a tyto dveře za sebou bezpečně zavřít.

11.      Před vstupem do haly a před odchodem z haly vedlejším vchodem u mycího boxu je zákaz sedět na koni z důvodu nízkého dveřního otvoru.   

12.      V rámci výcviku a ošetření koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koním je zákaz přístupu bez vědomí zaměstnance stáje.

13.      Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce s udidlem. Je důležité se naučit správně vodit a předvádět koně.

14.       Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak cvičitelem, tak samotným jezdcem. Případné závady okamžitě nahlásit. Na narušeném sedlovém materiálu je zákaz výcviku jízdy.

15.       Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu.

16.         U dětí do 18 let musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů. Pro pravidelné tréninky je vhodný též souhlas ošetřujícího lékaře. Rodiče informují zaměstnance o případných zdravotních omezeních dítěte.

17.         Noví jezdci objektivně informují cvičitele o svých jezdeckých zkušenostech (kde jezdil, jak dlouho, jak často, …). Cvičitel nebo jím pověřená osoba vezme nové jezdce na jízdárnu, kde sám zjistí stav věci.

18.         Samostatně na vyjížďku mohou jet jen jezdci, kteří své schopnosti prokáží na jízdárně nebo po předložení jezdecké licence.

19.         Návštěvníci areálu, členové jezdeckého oddílu i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny zaměstnanců areálu, a to jak na jízdárnách a v terénu, tak ve stájích či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní. 

20.        Jezdci či další účastníci jezdeckého provozu by měli být pojištěni proti úrazu. Při příchodu nových členů oddílu je vhodné nahlásit též, u které pojišťovny jsou pojištěni popř. číslo pojistky. Ve všech jezdeckých střediscích včetně Dvora Krutěnice (i když jsou tato pojištěna) je jezdecký výcvik provozován na vlastní nebezpečí jezdce. Povinnost každého jezdce je zbytečně se nevystavovat žádnému nebezpečí a možnosti úrazu.

21.         Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě na koni se nesmí žvýkat žvýkačka, nekouříme, nejíme ani netelefonujeme.

22.         Pro práci u koní je nezbytné se naučit zacházet s nářadím ve stáji. Poškození zařízení stáje, nářadí či sedlového materiálu, které vznikne vinnou nešetrného zacházení člena oddílu, návštěvníka či jiného jezdce bude tomuto přičteno k náhradě.

23.      Je podstatné dodržovat pořádek a čistotu – koní, oblečení, nářadí, stájí, celého areálu.   

24.      Za volně odložené, zapomenuté věci provozovatel stáje neručí. Jezdci i členové oddílu mají k dispozici za poplatek uzamykatelné schránky v dolní sedlovně. Ti, kteří nechtějí využívat této služby, jsou povinni si své věci zabezpečit jinak, popř. je odnášet domů. Za nezabezpečené věci provozovatel areálu neručí.   

25.      V celém jezdeckém areálu je zakázáno kouřit, dodržovat pořádek a klid, neodhazovat odpadky, parkovat na místech k tomu vyhrazených.

26.      Každý jezdec by měl jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních se mohou pohybovat jen po cestách k jízdě určeným, dodržovat zákaz vstupu na soukromé pozemky. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.

 • Všichni jezdci, návštěvníci a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.                                     
 • INFO ČJF:

 

 Sdělení subjektům ČJF

 S blížícím se koncem registrace (do 28.2.2014) připomínám některé skutečnosti, které upravují průběh registračního období: 

 - Čl.I. bod 7) Registračního a přestupního řádu říká: "Členský příspěvek člena ČJF musí být zaplacen nejpozději do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku, jinak zaniká členství v ČJF (viz ust. 4.7.2 Stanov ČJF)."

- Rada dne 22.9.2011 schválila způsob zaplacení - ......."příspěvek je zaplacen až připsáním na bankovní účet oblasti nikoliv odepsáním částky z účtu plátce členského příspěvku."

 Pozdní úhrada příspěvku za subjekt má za následek zdvojnásobení poplatku a neuhrazením členského příspěvku členství v ČJF  zaniká a s tím i případné funkce v orgánech ČJF.

S obnovením členství je nutné pro dodržení stanov zaslat písemnou přihlášku a uhradit členský poplatek, který je splatný do 30 dnů od podpisu přihlášky a opět platí, že dnem zaplacení je den připsání na bankovní účet  oblasti .

 Všem, kteří již členské příspěvky uhradili děkuji a berte, prosím, tuto zprávu za bezpředmětnou.

 Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Dana Denková

 

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČLENA ČJF

1. Prvotní členský příspěvek při vstupu do ČJF (čl. III/1 RPŘ)

     *Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov                        100 Kč

     *Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost

       související s jezdectvím a registruje se jako stáj                                                    3 000 Kč

     *Členský příspěvek člena – právnické osoby                                                           3 000 Kč

 

2. Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený bez přerušení           členství do posledního dne měsíce února příslušného kalendářního roku (čl. III/2 RPŘ)

      *Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov                      100 Kč

      *Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost

            související s jezdectvím a registruje se jako stáj                                              1 500 Kč

      *Členský příspěvek člena – právnické osoby                                                         1 500 Kč

 

3. Členský příspěvek v následujících letech (registrační příspěvek) zaplacený

     od 1. března dále příslušného kalendářního roku (čl. III/2 RPŘ)

       *Členský příspěvek člena – fyzické osoby uvedené v ust. 4.4 Stanov                     100 Kč

       *Členský příspěvek člena – fyzické osoby, která provozuje živnost

         související s jezdectvím a registruje se jako stáj                                                  3 000 Kč

        *Členský příspěvek člena – právnické osoby                                                        3 000 Kč 

Podrobnější informace k pořádaným akcím naleznete na www.dvurkrutenice.cz, v sekci POŘÁDANÉ AKCE. Vaše otázky Vám rádi zodpovíme na telefonu:
+420 724 558 337

V případě zájmu nás můžete kdykoliv navštívit!